Сертификати

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Ние, ръководството на ФИЛКАБ АД сме убедени, че клиентите на компанията, нашите служители и обществото като цяло, изискват постоянно подобряване на качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, гарантиращи опазването на околната среда и здравословни и безопасни условия на труд. Светът около нас се променя с бързи темпове. Новите технологии в областта на възобновяемите източници на енергия и комуникациите са предизвикателствата на утрешния ден. За да се развиваме като бизнес в сферата на електротехниката и в бъдеще, за да предлагаме най-доброто обслужване и най-добрите продукти, за да гарантираме оптимално управление на фирмените процеси, декларираме активно участие и отговорност за изпълнение на обявената политика, която включва:

 • Поддържане и непрекъснато подобряване на внедрената Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
 • Стриктно спазване на правилата, регламентирани от законовите и нормативни документи, приложими за процесите, изпълнявани от дружеството и всичките му външни изпълнители и партньори, аспектите на околната среда и постигане съответствие със задълженията в областта на околната среда и осигуряването на здраве и безопасност при работа.
 • Овладяване на фирмените рискове, взимайки под внимание външните и вътрешни обстоятелства, които са от значение за стратегическата ни насоченост и влияят върху качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
 • Непрекъснато удовлетворяване изискванията на клиентите и всички заинтересовани страни съобразно контекста и стратегическата насоченост на компанията.
 • Доставяне на продукти и предлагане на услуги, които удовлетворяват изискванията на клиентите и на всички останали приложими изисквания, отговарящи на екологичните норми и за безопасност на продукта.
 • Стремеж за постигане на устойчиво развитие чрез разработване на политики, инвестиционни програми и практики за управление на бизнес процесите по екологично съобразен начин и за превенция, и предотвратяване на професионалните инциденти и злополуки на работното място.
 • Провеждане на надеждно наблюдение и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, продукти и ресурси, които имат значимо въздействие върху качеството, околната среда и безопасността при работа.
 • Изграждане на висока отговорност в персонала към ефективно производство и качество на предлаганите услуги, повишаване на тяхната заинтересованост към проблемите по опазване на околната среда и осигуряване на ангажирано поведение спрямо осигуряване на безопасността на работното място чрез оценяване на резултатността.
 • Пълно, точно и постоянно дефиниране и осъществяване правата и задълженията на персонала, осигуряване на достатъчна информация, консултиране и участие на работещите и на представителите на работещите, провеждане на ефикасни обучения съобразно необходимостта и характера на рисковете и възможностите за качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа.
 • Минимизиране на вредното въздействие върху околната среда от извършваните дейности, включително оптимизиране на ресурсното потребление и управление на генерираните отпадъци, както и идентифициране, оценяване и управление на аспектите на околната среда при извършване на услугите и изграждане на системите.
 • Осигуряване на необходимите ресурси за функционирането на интегрираната система за управление.
 • Постоянно подобрение и оптимизиране на работните процеси посредством внедряване и развитие на дигитални способи за работа, управление, контрол и отчетност.
 • Поставяне на ясно формулирани и гъвкави цели по качество, околната среда, здраве и безопасност при работа, които са съобразени с изискванията на клиентите, и се преглеждат периодично за актуалност и ефикасност от Ръководството.
 • Поддържане на благоприятна заобикаляща среда за изпълнение на процесите, способстваща за взаимното доверие и зачитане на лични и колективни усилия, за предотвратяване на наранявания и заболявания, за премахване на опасностите и намаляване на рисковете за здравето и безопасността при работа и постоянно подобряване на резултатите при оперативното планиране и управление.
Политиката се основава на ценностите на компанията:

ИНОВАТИВНОСТ
КОМПЕТЕНТНОСТ
КОРЕКТНОСТ
ЕКИПНОСТ
ОТГОВОРНОСТ
ДОВЕРИЕ
ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ

Ангажираността с тези ценности и спазването на политиката по качество, околна среда, здраве и безопасност при работа е публична и е достояние на акционерите, бизнес партньорите, членовете на екипа на компанията и обществеността.


31.01.2023г.

Атанас ТАНЧЕВ, Изпълнителен директор


  Продължавайки да използвате този уебсайт, Вие се съгласявате с Политиката за поверителност и употреба на „бисквитки“. Научи повече тук